Jdi na obsah Jdi na menu
 


O pohár starosty města Sedlčan - Propozice 2013/2014

2. 7. 2013

 Propozice 2013-2014 - 9. ročník 

čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Historie a charakter turnaje
   Hokejový hobby turnaj O pohár starosty města, původně pod názvem O pohár vedoucího stadionu, vznikl v roce 2004 současně s otevřením nekryté umělé ledové plochy v Sedlčanech ve velmi skromných podmínkách. Postupem času nabýval na síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi účastníky, tak ve veřejnosti. Stal se tak dobrou regionální propagací Sedlčan nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Jako komerčně nejvýznamnější "zákazník" městského stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj zejména mládežnického sedlčanského hokeje výkonnostního.

2. Pořadatel a řídící orgán soutěže (ŘOS)   
   Pořadatelem celého turnaje i jednotlivých utkání je Zimní stadion Sedlčany. Jeho statutárním zástupcem je František Kadleček, který z tohoto titulu zajišťuje veškeré turnajové finanční záležitosti.    
   Řídícím orgánem (ŘOS) je pohárová komise (PK), jež kumuluje činnost komisí sportovně technické a disciplinární.
Složení PK: předseda Jaroslav Rebec    - zajišťuje administrativu, výsledky, administraci 
                                                                   webových stránek 
www.stadionsedlcany.eu
                    členové František Kadleček - zajišťuje rozpisy utkání, rozhodčí
                                         Miloš Vančura - zajišťuje spolupráci s OLH 
Termíny jednání: v případě potřeby vždy v pondělí od 18.00 hodin.
 

 

čl. II. SPECIFIKACE

3. Soutěž
   se řídí prioritně těmito Propozicemi, rozhodnutími PK a pokud v nich není uvedeno jinak, pravidly a řády ČSLH.
   
   
Základní identifikací pro start a pro případnou konfrontaci jsou osobní data hráče, uvedená na tiskopisu "soupiska/zápis o utkání", ověřitelná platným průkazem totožnosti (OP, CP, ŘP) s aktuální fotografií.
   Účast není podmíněna ani omezena jakoukoli registrací. Je založena na důvěře a odpovědnosti každého hráče vůči svému mužstvu, které v případě uvedení nesprávných údajů nebo jejich zamlčení zejména ve vztahu k omezení startu podle bodu 4 nese následky jako celek. 
   PK si vyhrazuje právo ověřit totožnost hráčů a jimi poskytované osobní údaje vlastní činností.

4. Omezení startu, výjimky a brankáři
   Omezení startu - mužstvo může mít na soupisce
   
   
a) jednoho hokejistu jakékoli okresní soutěže organizované Okresním svazem ČSLH i pokud je hrána bez registračních průkazů ČSLH (označen "O")
 
   
b) bývalé výkonnostní hokejisty z věkových kategorií dorostu, juniorů a mužů z krajských a vyšších soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních (označeni "V") po čekací době, která činí
      ba) 2 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo po dovršení věku 40 let
      bb) 6 let po ukončení činnosti v ligových soutěžích nebo po dovršení věku 45 let
      bc) 10 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích nebo po dovršení věku 50 let
   c) u bývalého výkonnostního hráče v kategorii dorostu se čekací doba zkracuje na polovinu
   d) počet hokejistů uvedených pod písm. b)  v aktuálním věku do 40 let je omezen na dva. 

   
Výjimky
   Výše uvedená omezení se nevztahují na hráče z pole, nastupujícího výhradně na postu brankáře, resp. na brankáře, nastupujícího výhradně v poli. 
   Brankáři
   a) brankář není zahrnut do omezení počtu mladších "V" hráčů na soupisce 
   b) je povolen start "V" brankářů z mužstev  OLH Tatran kromě "jedničky" A mužstva
   c) brankář může být veden na soupiskách dvou mužstev (dvojí brankář), ovšem v takovém případě může hrát výhradně na tomto postu.

5. Mužstvo 
   může mít na soupisce maximálně 25 hráčů starších 15 let. U hráčů mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, odevzdaný před soutěží pořadateli.
 

6. Vedoucí mužstva
   Je "stavitelem" soupisky mužstva a pokud hráče bezpečně nezná nebo si neprověří "čistotu" jeho startu, je v případě zjištění porušení podmínek startu takového hráče spoluzodpovědný za následky pro celé mužstvo - viz čl. IV, písm. b).
   Je za své mužstvo jediným oprávněným reprezentantem pro komunikaci a jednání s ŘOS/PK.
 

7. Hráč
   Může být veden na soupisce jen jednoho mužstva. V případě zamlčených, nepravdivých či jinak nekorektních osobních údajů zejména ve vztahu k bodu 4 vystavuje postihu celé mužstvo. Je-li držitelem registračního průkazu ČSLH, je zodpovědný, resp. nese následky i za jeho případné použití/zneužití v soutěžích ČSLH - viz čl. IV, písm. b).

8. Hrací systém
   je řešen ve spolupráci s vedoucími zúčastněných mužstev. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne PK. 
Pro 9. ročník platí pro počáteční nasazení varianta č. 1, schválená na schůzce 3.3.2013, kterou může PK podle skutečného počtu mužstev upravit.  

9. Hrací termíny a rozpisy utkání
   Termín začátku soutěže bude oznámen nejpozději v červenci 2013. Hrací dny převážně pondělí, středa, pátek, sobota, neděle.
   Soupisku/zápis o utkání včetně dodatku - viz bod 17 písm. b), případně tiskopis podle bodu 17 písm. a) je nutno zaslat předsedovi PK výhradně e-mailem nejpozději do 25.8.2013. 
   Rozpisy utkání
   1. fáze: do 10. dne v kal. měsíci mužstva obdrží návrh rozpisu utkání na kal. měsíc následující. V případě potřeby se mohou vzájemně domluvit na eventuelní změně/prohození utkání. V takovém případě všichni zainteresovaní tuto změnu potvrdí zasláním e-mailu na adresu pořadatele nejpozději do 15. dne v měsíci k provedení korekce. V případě nepotvrzení změny některým z dotčených mužstev v této lhůtě platí původní návrh.
   2. fáze: 16. den v měsíci je rozpis již jako neměnný distribuován a zveřejněn.
 

10. Hrací doba   
   je 3x15 minut čistého času, bez čekací doby. Úprava ledu vždy před utkáním a po druhé třetině.      
   
Minimální počet hráčů pro utkání není stanoven.

   
Při zranění brankáře má mužstvo max. 12 minut na převlečení jiného hráče, jinak musí tým nastoupit v šesti hráčích v poli a utkání dohrát. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován v jeho neprospěch a mužstvo hradí celou částku za ledovou plochu, časomíru a rozhodčí.
   Na utkání včetně rozbruslení je stanoven časový limit 1:40 hod. Po jeho uplynutí může být ukončeno i nedohrané utkání a pokud byly odehrány alespoň 2 třetiny, výsledek je platný. 

   
11. Bezpečnost   
   Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvoje dresy, viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Mužstvo uvedené v rozpisu utkání jako první je mužstvo "domácí" a má povinnost na žádost rozhodčího přizpůsobit barvu svých dresů odlišně od soupeře. Pro zabezpečení základní zdravotní pomoci je k dispozici ošetřovna stadionu - klíč je u časomíry a u ledařů. V závažných případech je možno přivolat RZS z místního pracoviště.
 

12. Automatické tresty   
   
a) po druhém OT 10 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
   b) po OT 20 min.: autostop na jedno nejbližší utkání
   c) po OT 25 min.: autostop na pět nejbližších utkání, pokud PK nerozhodne jinak.
   OT udělené v základní části se přenášejí do nadstavby, nevykonané tresty se přenášejí do dalšího ročníku turnaje.
   Na hráčské lavičce mohou být při utkání maximálně tři nehrající osoby (např. vedoucí, trenér, kustod). V případě potrestání takové osoby OT pro ni platí stejné následky jako pro hráče.Je na ní 
zakázán přístup osobám neuvedeným na soupisce/zápisu o utkání.

13. Rozhodčí (RO) a pomocní rozhodčí (P RO)     
   Na každé utkání jsou delegováni nejméně 2 RO + 2 P RO. RO do "zápisu o utkání" zapíší nebo nadiktují P RO údaje, které pokládají za důležité (zejména výstižný popis důvodů u každého uděleného OT). Oba RO po utkání zápis podepíší a nechají jej potvrdit kapitány obou mužstev. 
   P RO-časomíra: mimo obecných plní i další úkoly podle pokynů ŘOS.
 

14. Výsledky   
   jsou zpracovávány elektronicky a zveřejňovány na 
www.stadionsedlcany.eu , na televizním panelu na zimním stadionu, případně jsou zasílány e-mailem na kontaktní adresy mužstev. 

15. Protesty a námitky s požadavkem na řešení v PK, rozhodnutí PK a odvolání proti němu  
   Protesty a námitky  
   je možno podat výhradně e-mailem nejbližší pracovní den po utkání předsedovi PK. Jsou zpoplatněny dle čl. IV písm. f) a do zaplacení poplatku pořadateli nejsou projednávány. Nelze je podávat prostřednictvím tiskopisu „zápis o utkání“.
   Rozhodnutí PK 
   První jednání a rozhodnutí probíhá z časových a ekonomických důvodů zpravidla "nepřímo", tzn. bez účasti stran. Výsledek je zveřeňován na webu a distribuován na kontaktní adresy mužstev.
   Odvolání proti rozhodnutí PK 
   Nesouhlasí-li dotčená strana s rozhodnutím, může podat ve lhůtě do 5 dnů od zveřejnění odvolání. Odvolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem předsedovi PK. PK na tomto základě svolá účastníky k druhému, tj. "přímému" jednání. 
   Odvolávající se strana je povinna před jednáním zaplatit poplatek dle čl. IV,  písm. e), jinak komise nejedná a platí její původní rozhodnutí. V případě nedostavení se pozvaného zástupce odvolávající se strany na jednání je tato povinna zaplatit poplatek dle čl. IV, písm. d) se splatností nejpozději do svého nejbližšího dalšího soutěžního utkání. V případě nezaplacení následuje postup podle poslední věty čl. IV.  
   Rozhodnutí z druhého projednání věci je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 

16. Přestupní termín a změny na soupisce 
   Doplňování, vyřazování a přestupy hráčů lze provádět kdykoli, nejpozději však do 30.12.2013. Při každé změně je nutno zaslat novou soupisku včetně dodatku - viz bod 17 b) e-mailem předsedovi PK.
   Pozor - jde-li o přestup, zasílají nové soupisky obě mužstva současně tak, aby hráč nebyl vymazán z databáze!

17. Potřebné tiskopisy
   a) "Souhlas rodičů" u hráčů mladších 18. let, 
   b) "Soupiska/Zápis o utkání" + "dodatek" o hokejové činnosti/historii výkonnostních (O) nebo bývalých výkonnostních hráčů (V) - viz bod 4. 

18. Turnajový tiskopis "soupiska/zápis o utkání"  + "dodatek"  
   jsou základními dokumenty mužstva v soutěži. Na soupisce jsou strojopisně uvedeni všichni hráči mužstva vč. data narození, vedoucí mužstva, případně trenér. Ručně lze dopsat jen čísla dresů hráčů.
   Statut hráčů: Kapitán je označen C, zástupce A, brankář G, hráč okresu O a bývalý výkonnostní hráč vyšších soutěží V. 
   Jméno hráče, který do utkání nenastoupí, je přeškrtnuto. Takto upravený zápis předkládá rozhodčímu před utkáním "domácí" mužstvo. "Hostující" mužstvo předkládá jen jeho část (výstřižek soupisky vč. názvu mužstva). 
   Potřebný počet těchto tiskopisů si zajišťuje každé mužstvo na vlastní náklady.
   V případě použití neoriginální soupisky/zápisu o utkání (oproti uložené v databázi), ručně psané soupisky apod., je utkání automaticky kontumováno v neprospěch provinivšího se mužstva. 
 
   
V průběhu utkání tento tiskopis slouží výhradně k zápisům rozhodčích.

19. Přihlášení do soutěže 
   Za přihlášku do soutěže je považováno zaplacení startovného nejpozději do 30.června 2013. 

 

čl. III. FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI

20. Startovné
činí 1500,-Kč - je nevratné a je použito na režii organizačních nákladů turnaje.

21. Pronájem ledu na soutěžní utkání (1 hod. 40 minut)
činí 3200,-Kč vč. 15% DPH. Způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuelně s vedoucím stadionu.

22. Odměna rozhodčím a časomíře
činí 700,-Kč v hotovosti vždy před utkáním.
   V části soutěže hrané dvoukolově platí vždy "domácí" mužstvo, v části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl.
 

 

čl. IV. POPLATKY, POSTIHY   
   
a) odhlášení mužstva ze soutěže po uzávěrce přihlášek: 2000,-Kč 
   b) zamlčené, nepravdivé či jinak nekorektní údaje k hráčům zejména ve vazbě na bod 4, použití registračního průkazu hráče v soutěži ČSLH: 
pokuta až 5000,-Kč, případně zpětná kontumace výsledků, případně vyloučení mužstva nebo hráče ze soutěže nebo kombinace těchto postihů 
   c) nedostavení se k utkání: náhrada dle čl. III, písm. b) + 50% náhrada dle čl. III písm. c) + náhrada soupeři 300,-Kč
   d) nedostavení se pozvaného zástupce k jednání PK: 500,-Kč
   e) poplatek za jednání PK při odvolání proti rozhodnutí PK: 300,-Kč
   f) poplatek za projednání námitky/protestu v PK: 300,-Kč
   g) ostatní finanční postihy: individuálně podle povahy provinění.
   Splatnost:
   Postihy podle písm. b) až d) a g) jsou splatné v hotovosti nejpozději do nejbližšího dalšího soutěžního utkání (výjimka: náhrada soupeři). Poplatky podle písm. e), f) jsou splatné před projednáváním v PK.
   V případě včasného nezaplacení není další utkání dlužného mužstva sehráno a toto mužstvo je povinno uhradit další příslušnou finanční náhradu dle čl. III, písm. b) + náhradu soupeři  dle čl. IV, písm. c) za takto nesehrané utkání, jehož výsledek je kontumován v jeho neprospěch.
 

čl. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

ŘOS si v případech hodných zvláštního zřetele vyhrazuje právo úpravy Propozic i v průběhu turnaje.
   Má se zato, že zaplacením startovného přihlášená mužstva přijímají bez výhrad v těchto Propozicích uvedené podmínky turnaje.