Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice 8. ročníku hokejového hobby turnaje O pohár starosty města Sedlčany

29. 5. 2012
čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
1. Historie a charakter turnaje
   Hokejový hobby turnaj O pohár starosty města, původně pod názvem O pohár vedoucího stadionu, vznikl v roce 2004 současně s otevřením nekryté umělé ledové plochy v Sedlčanech ve velmi skromných podmínkách. Postupem času nabýval na síle a získal si poměrně vysoký kredit jak mezi účastníky, tak ve veřejnosti. Stal se tak dobrou regionální propagací Sedlčan nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Jako komerčně nejvýznamnější "zákazník" městského stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj zejména mládežnického sedlčanského hokeje výkonnostního. 
 
2. Pořadatel a řídící orgán soutěže (ŘOS)   
   Pořadatelem celého turnaje i jednotlivých utkání je Zimní stadion Sedlčany. Jeho statutárním zástupcem je František Kadleček, který zajišťuje turnajové finanční záležitosti.    Řídícím orgánem soutěže (ŘOS) je pohárová komise (PK), jež kumuluje činnost komisí sportovně technické a disciplinární.
   Složení: předseda Jaroslav Rebec - zajišťuje administrativu, výsledky, administraci webových stránek www.stadionsedlcany.eu 
    členové František Kadleček - zajišťuje rozpisy utkání, rozhodčí
               Miloš Vančura - zajišťuje spolupráci s OLH 
   Termíny jednání: v případě potřeby vždy v pondělí od 18.00 hodin. 
 
čl. II. SPECIFIKACE
 
3. Soutěž
   se řídí prioritně těmito Propozicemi, rozhodnutími PK a pokud v nich není uvedeno jinak, pravidly a řády ČSLH.
    Start výkonnostních a bývalých výkonnostních hokejistů ze soutěží ČSLH, případně obdobných zahraničních, je s ohledem na charakter turnaje poměrně silně omezen.
   Účast není podmíněna ani omezena jakoukoli registrací. Základní identifikací hráče pro start a pro případnou konfrontaci jsou jeho osobní data uvedená na tiskopisu soupiska/zápis o utkání, ověřitelná platným průkazem totožnosti (OP, CP, ŘP) s aktuální fotografií. PK si vyhrazuje právo prověřit totožnost hráčů vlastní činností. 
 
4. Omezení startu,  výjimky:
   a) v mužstvu je povolen start jednomu hráči OP ČSLH - na soupisce označen "O"
   b) start bývalého výkonnostně činného hráče - na soupisce označen "V" je povolen po uplynutí čekací doby, která činí
- 2 roky po ukončení činnosti v krajských soutěžích nebo dovršení věku 40 let, 
- 6 let po ukončení činnosti v jakýchkoli ligových soutěžích nebo dovršení věku 45 let,
-10 let po ukončení činnosti v extraligových soutěžích.
   c) čekací doba podle písm. b) se nevztahuje na: 
- bývalého výkonnostního hráče v kategoriích žáků, 
- bývalého výkonnostního hráče po dovršení věku 50 let,
- bývalého výkonnostního brankáře, nastupujícího výhradně v poli, resp. na bývalého hráče v poli, nastupujícího výhradně na postu brankáře. 
- u bývalého výkonnostního hráče v kategorii dorostu se čekací doba zkracuje na polovinu.
   d) součinnost s OLH TJ Tatran Sedlčany
      da) je povolen start brankářů z mužstev  OLH Tatran (kromě "jedničky" A mužstva) - na soupisce označeni "T"
      db) vedení A mužstva může vybrat do svého kádru dva hráče z prvoligového "pohárového" mužstva. Vybraný hráč může v sezoně odehrát max. 5 mistrovských zápasů za A mužstvo. Platí jen pro hráče zapsaného na "pohárové" soupisce ke dni 1.1.2012 - na soupisce bude označeni "S".
   e) dvojí start brankáře - brankář může být veden současně na soupiskách dvou mužstev.
 
5. Mužstvo  
   může mít na soupisce maximálně 25 hráčů starších 15 let včetně brankáře uvedeného v bodě 4 písm. e). U hráčů mladších 18 let je podmínkou účasti písemný souhlas rodičů, odevzdaný před soutěží pořadateli.
 
6. Vedoucí mužstva
   je odpovědný za úplnost údajů k jednotlivým hráčům na soupisce svého mužstva, resp. dodatku k ní - viz bod 17 písm. b). Je také za své mužstvo jediným oprávněným zástupcem/partnerem pro jednání s ŘOS/PK. 
 
7. Hráč 
   je odpovědný svému vedoucímu mužstva a celému mužstvu za pravdivost svých osobních údajů, zejména o své hokejové minulosti. Je-li držitelem registračního průkazu ČSLH, je odpovědný za jeho použití/zneužití v soutěžích ČSLH.    
   Za poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů ke své osobě, případně za jeho jiné porušení turnajových Propozic ve vztahu k bodu 4, bude vždy trestáno celé mužstvo, na jehož soupisce je zapsán. 
 
8. Hrací systém, ceny pro vítěze
   Nově se přihlašující mužstvo je nasazeno automaticky do nejnižší skupiny. V odůvodněných případech je však PK může na jeho žádost zařadit do skupiny vyšší. Nemá-li některé mužstvo, určené pro vyšší skupinu o účast v ní zájem, je volné místo  postupně nabízeno dalším mužstvům podle umístění v minulém ročníku. Pokud se tímto způsobem nepodaří nasazení mužstev do skupin vyřešit, o hracím systému a jejich nasazení do skupin rozhodne PK.
   Tříligový hrací systém (10,12,11 mužstev) je obdobou systému 7. ročníku a takto byl schválen na schůzce vedoucích mužtev s organizátory dne 3.3.2012.
    Ceny:
   Vítěz kanadského bodování základní části každé skupiny obdrží upomínkovou individuelní cenu.
   Mužstvo s nejmenším počtem tr. minut v základní části obdrží pohár fair play.
   Vítězné mužstvo základní části každé skupiny obdrží pohár.
   Vítězné mužstvo play off každé skupiny obdrží pohár za celkové vítězství v dané lize + velký putovní pohár se štítkem/názvem svého mužstva. Tento putovní pohár je mužstvo povinno vrátit nepoškozený nejpozději do zahájení nadstavby následujícího ročníku pořadateli.
 
9. Hrací termíny a rozpisy utkání
   Termín začátku soutěže - sobota 1.září 2012. Hrací dny převážně pondělí, středa, pátek, sobota, neděle.
   Rozpisy utkání:
   1. fáze: do 10. dne v kal. měsíci mužstva obdrží návrh rozpisu utkání na kal. měsíc následující. V případě potřeby se mohou vzájemně domluvit na eventuelní změně/prohození utkání. V takovém případě všichni zainteresovaní tuto změnu potvrdí zasláním e-mailu na adresu pořadatele nejpozději do 15. dne v měsíci k provedení korekce. V případě nepotvrzení změny některým z dotčených mužstev v této lhůtě platí původní návrh.
   2. fáze: 16. den v měsíci je rozpis již jako neměnný distribuován a zveřejněn. 
 
10. Hrací doba   
   je 3x15 minut čistého času, bez čekací doby. Minimální počet hráčů pro utkání není stanoven.Na utkání včetně rozbruslení je stanoven časový limit 1:40 hod. Po jeho uplynutí může být ukončeno i nedohrané utkání a pokud byly odehrány alespoň 2 třetiny, výsledek je platný. Úprava ledu vždy před utkáním a po druhé třetině.  
 
11. Bezpečnost   
   Každý hráč absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí. Vybavení a výstroj hráčů musí odpovídat platným předpisům ČSLH. Každé mužstvo musí mít k dispozici dvoje dresy, viditelně označené na zádech čísly pro přehlednou identifikaci hráčů. Mužstvo uvedené v rozpisu utkání jako první je mužstvo "domácí" a má povinnost na žádost rozhodčího přizpůsobit barvu svých dresů odlišně od soupeře. Pro zabezpečení základní zdravotní pomoci je k dispozici ošetřovna stadionu - klíč je u časomíry a u ledařů. V závažných případech je možno přivolat RZS z místního pracoviště. 
 
12. Tresty 
   Po druhém OT 10 min., resp. po každém OT 20 min. následuje automaticky zákaz činnosti na jedno utkání (autostop). Tresty udělené v základní části se přenášejí do nadstavby, nevykonané tresty se přenášejí do dalšího ročníku turnaje.
   Na hráčské lavičce mohou být při utkání maximálně tři nehrající osoby (např. vedoucí, trenér, kustod). V případě jejich potrestání osobním trestem pro ně platí omezení podle prvního odstavce.
   Na hráčskou lavičku je zakázán přístup osobám neuvedeným na soupisce/zápisu o utkání. 
 
13. Rozhodčí     
   Na každé utkání jsou delegováni nejméně 2 rozhodčí. Po ukončení utkání zapíše do "zápisu o utkání" údaje, které pokládá za důležité. Vyplněný "zápis" nechá potvrdit kapitány obou mužstev. 
   Pomocný rozhodčí – časomíra: plní úkoly podle interní přílohy těchto Propozic. 
 
14. Výsledky   
   jsou zpracovávány elektronicky a zveřejňovány na www.stadionsedlcany.eu , na televizním panelu na zimním stadionu, případně jsou zasílány e-mailem na kontaktní adresy mužstev. 
 
15. Protesty a námitky s požadavkem na řešení v PK, rozhodnutí PK a odvolání proti němu  
   a) protesty a námitky  
   je možno podat výhradně e-mailem nejbližší pracovní den po utkání předsedovi PK. Jsou zpoplatněny dle čl. IV písm. f) a do zaplacení poplatku pořadateli nejsou projednávány.  
   b) rozhodnutí PK 
   První jednání a rozhodnutí z časových a ekonomických důvodů probíhá zpravidla "nepřímo", tzn. bez účasti stran. Výsledek je zveřeňován na webu a distribuován na kontaktní adresy mužstev.
   c) odvolání proti rozhodnutí PK 
   Nesouhlasí-li dotčená strana s rozhodnutím, může podat ve lhůtě do 5 dnů od zveřejnění odvolání. Odvolání podává vedoucí mužstva výhradně e-mailem předsedovi PK. PK na tomto základě svolá účastníky k druhému, tj. "přímému" jednání. 
   Odvolávající se strana je povinna před jednáním zaplatit poplatek dle čl. IV,  písm. e), jinak komise nejedná a platí její původní rozhodnutí. V případě nedostavení se pozvaného zástupce odvolávající se strany na jednání je tato povinna zaplatit poplatek dle čl. IV, písm. d) se splatností nejpozději do svého nejbližšího dalšího soutěžního utkání. V případě nezaplacení následuje postup podle poslední věty čl. IV.  
   d) rozhodnutí z druhého projednání věci je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
16. Přestupní termín a změny na soupisce 
   Doplňování, vyřazování, přestupy lze provádět kdykoli, nejpozději však do 30.12.2012. Při každé změně je nutno zaslat novou soupisku včetně dodatku - viz bod 17 b) e-mailem předsedovi PK.
   Pozor - jde-li o přestup, zasílají nové soupisky obě mužstva současně tak, aby hráč nebyl vymazán z databáze! 
 
17. Potřebné tiskopisy
   a) "Souhlas rodičů" u hráčů mladších 18. let, 
   b) "Soupiska/Zápis o utkání" + "dodatek" o hokejové historii bývalých výk. hráčů - viz bod 4  
 
18. Turnajový tiskopis "soupiska/zápis o utkání"  + "dodatek"  
   jsou základními dokumenty mužstva v soutěži. Jsou v ní strojopisně uvedeni všichni hráči mužstva vč. data narození (ve tvaru RRMMDD), vedoucí mužstva, případně trenér.  
   Brankář je označen písmenem "G", kapitán písmenem "C", zástupce kapitána písmenem "A". Hráč uvedený v bodu 4, písm. a), b), d) je označen písmenem "O", "V", "T", resp. "S" (při souběhu  kombinacemi příslušných písmen).  
   Hráči, kteří do utkání nenastoupí, jsou přeškrtnuti. Ručně lze psát jen čísla dresů hráčů. 
   Zápis předkládá rozhodčímu před utkáním "domácí" mužstvo. "Hostující" mužstvo předkládá jen jeho část (výstřižek soupisky vč. názvu mužstva). 
   Potřebný počet těchto tiskopisů si zajišťuje každé mužstvo na vlastní náklady.
   Změny jsou povoleny jen dle bodu 16. 
   V případě použití neoriginální soupisky/zápisu o utkání (oproti uložené v databázi), ručně psané soupisky apod., je utkání automaticky kontumováno v neprospěch provinivšího se mužstva.
   Soupisku/zápis o utkání včetně dodatku - viz bod 17 písm. b), případně tiskopis podle bodu 17 písm. a) je nutno zaslat předsedovi PK výhradně e-mailem nejpozději do 31.8.2012. 
 
19. Přihlášení do soutěže 
   Za přihlášku do soutěže je považováno zaplacení startovného. Přihlášky pro 8. ročník jsou již uzavřeny.   
 
čl. III. FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI
   a) startovné: 1500,-Kč - je nevratné a je použito na režii organizačních nákladů turnaje. 
   b) pronájem ledu na soutěžní utkání (1 hod. 40 minut): 3100,-Kč vč.14% DPH (způsob platby si dohodne vedoucí mužstva individuelně s vedoucím stadionu) 
   c) odměna rozhodčím a časomíře: 600,-Kč v hotovosti vždy před utkáním. 
   V části soutěže hrané dvoukolově platí vždy "domácí" mužstvo, v části hrané jednokolově platí obě mužstva napůl.
 
čl. IV. POPLATKY, POSTIHY
   a) odhlášení mužstva ze soutěže po uzávěrce přihlášek: 2000,-Kč 
   b) nekorektní, případně hodnověrně nedoložené údaje ve vztahu k bodům 4, 6, resp. 18 - pokuta až 5000,-Kč, případně zpětná kontumace výsledků, případně vyloučení mužstva nebo hráče ze soutěže nebo kombinace těchto postihů - podle charakteru provinění 
   c) nedostavení se k utkání: náhrada dle čl. III, písm. b) + 50% náhrada dle čl. III písm. c) + náhrada soupeři 300,-Kč    d) nedostavení se pozvaného zástupce k jednání PK: 500,-Kč
   e) poplatek za jednání PK při odvolání proti rozhodnutí PK: 300,-Kč
   f) poplatek za projednání námitky/protestu v PK: 300,-Kč
   g) ostatní finanční postihy: individuálně podle povahy provinění proti Propozicím a řádům ČSLH.
      Splatnost:
   Postihy podle písm. b) až d) a g) jsou splatné v hotovosti nejpozději do nejbližšího dalšího soutěžního utkání (výjimka: náhrada soupeři). Poplatky podle písm. e), f) jsou splatné před projednáváním v PK.
   V případě nezaplacení není další utkání dlužného mužstva sehráno, výsledek je kontumován v jeho neprospěch a je od něj vyžadována další příslušná finanční náhrada dle čl. III, písm. b) + náhrada soupeři  dle čl. IV, písm. c) za toto nesehrané utkání. 
 
čl. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   ŘOS si v případech hodných zvláštního zřetele vyhrazuje právo úpravy těchto Propozic.
   Má se zato, že zaplacením startovného přihlášená mužstva přijímají bez výhrad podmínky tohoto turnaje podle těchto Propozic.